Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 581.0724D642e 1995
This book incules: background information, experimental: callus and callus-derived systems, culture of organs and organized systems, isolated cells, supplementary topics.
Đang xem: 936