Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.403 F873
This book considers information technology from several perspectives-from first-line managers' to chief executive officers'. Experienced, new, and aspiring managers can learn to attain increased...
Đang xem: 204