Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.15 E53
Brief contents: foundations; value and capital budgeting; risk and return; capital structure and dividend policy; long-term financing; working capital management; special topics.
Đang xem: 2561