Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.36 L3434 2004
Contents: precision spectroscopy; ultrafast spectoscopy; quantum degenerate gases; cold molecules and cold collisions; atom optics and interferometry; cavity QED; quantum optics and quantum...
Đang xem: 2272