Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.2402465B774
Contents: Jobs; Department; Office equipment; The internet; Emailing; Formal letters; Job applications; Promotion and unemployment; Working conditions; Pay and benefits; Giving opinions; Meetings;...
Ký hiệu xếp giá: 428.24B8759
Contents: using articles; using nouns, quantifiers and demonstratives; making comparisons; using modifiers and intensifiers; using conjunctions; using prepositions of time and place; recognizing...
Đang xem: 1848