Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330.01519 S8491
Brief Contents: Economic Data and Economic Models; Statistical Inference; Relationships between Variables; Simple Regression; Supplementary Topics in Regression; Matters of Functional Form;...
Đang xem: 427