Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 002.071 005TK
Chương 1: Phần mềm và công nghệ phần mềm Chương 2: Đặc tả phần mềm Chương 3: Thiết kế phần mềm Chương 4: Lập trình hiệu quả
Ký hiệu xếp giá: 002.071 004TK
Chương 1: Giới thiệu về hệ chuyên gia Chương 2: Các đặc tính của hệ chuyên gia Chương 3: Thể hiện tri thức Chương 4: Lập trình hiệu quả
Đang xem: 587