Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.6C3777
Brief Contents: PART ONE: Graphics creation with fireworks MX 1 An introdution to fireworks MX 2 Creting original artwork with vectors 3 Working with bitmap images 4 Working with text and text...
Ký hiệu xếp giá: 005.362Ca-K
Contents: PART ONE: Graphics creation with fireworks MX 1 An introdution to fireworks MX 2 Creting original artwork with vectors 3 Working with bitmap images 4 Working with text and text effects 5...
Đang xem: 1036