Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.3 T655
Sách gồm các phần: What’s on the M.E.N.U?; Starters – 7 Loại nguyên liệu để nấu món Speaking; Main Dishes – Từ luyện tập phát âm đến nói liên tục trong 1 phút; Desserts – Actual Tests.
Ký hiệu xếp giá: 428.2 T655
Sách gồm bốn phần chính: luyện tập viết câu, viết email, viết bài luận và phần actual tests. Sách không chỉ trình bày cách viết câu đúng, mà còn trình bày cách diễn đạt một tình huống bằng nhiều câu...
Đang xem: 6928