Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 395.5Đ406TH
Chủ đề: Giao tiếp
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp; Các nguyên tắc trong giao tiếp; Kỹ năng nghe hiểu; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng viết; Giao tiếp phi ngôn ngữ.
Ký hiệu xếp giá: 382.06D6317G
Trình bày các nội dung cơ bản về quản trị xuất nhập khẩu như hoạch định chiến lược và kế hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu, điều kiện thương mại quốc tế, phương thức thanh toán; vấn đề lý luận, quá...
Ký hiệu xếp giá: 658.7Đ406TH
Nội dung sách trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về cung ứng và quản trị cung ứng, vấn đề tổ chức, quy trình nghiệp vụ cung ứng, mua sắm trang thiết bị sản xuất, mua dịch vụ, xác định nhu cầu vật...
Ký hiệu xếp giá: 338.543Đ406TH
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Nội dung cuốn sách gồm có: rủi ro, quản trị rủi ro,quản trị rủi ro chiến lược, môi trường văn hóa và những rủi ro, môi trường Luật pháp - Chính trị - Kinh tế và các rủi ro, rủi ro trong kinh doanh...
Đang xem: 387