Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 540.28 Ho-T
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Hàm sóng và toán tử Chương 3: Hệ tiên đề của cơ học lượng tử Chương 4: Nguyên tử hidro Chương 5: Nguyên tử nhiều Electron - Spin của electron - hàn sóng toàn phần của hệ...
Ký hiệu xếp giá: 541.24 Nh-H
Phần I : CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - HỆ THỐNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ Phần II: CẤU TẠO PHÂN TỬ VÀ LIÊN KẾT HOÁ HỌC Phần III: TRẠNG THÁI NGƯNG TỤ CỦA CÁC CHẤT
Đang xem: 2300