Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 546. 076 Ho-C
Chủ đề: Hóa học
Mục lục Chương I: Một số khái niệm chung Chương II: Nguyên lý 1 của nhiệt động lực học: nhiệt hóa học CHương III: Nguyên lí II cảu nhiệt động học Chương IV: Câng bằng hóa học Chương V: Đống hóa học...
Ký hiệu xếp giá: 541.307 6 NG527V
Cuốn sách này bao gồm những phần sau: nhiệt động lực hóa học, điện hóa học, động hóa học, cấu trúc hóa học. Trong mỗi phần đều có tóm tắt lý thuyết, bài tập có lời giải và bài tập tự giải.
Ký hiệu xếp giá: 541.076 La-T
Mục lục Phần A: Nhiệt động lực hoá học Phần B: Động hoá học và xúc tác Phần C: Điện hoá học Phần D: Hoá keo và hấp phụ Phần E: Hoá học lượng tử cơ sở
Ký hiệu xếp giá: 541.24 Nh-H
CHương I: Mốt số khái niệm cơ bản Chương II: Đại cương về hạt nhân nguyên tử Chương III: Áp dụng cơ học lượng tử vào cấu tạo nguyên tử CHương IV: Nguyên tử một electron
Đang xem: 1884