Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.81 L250Đ
Trình bày các vấn đề cơ bản về hoạt động bán hàng và hành vi mua hàng, hoạt động chào - bán hàng và trưng bày; Một số kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, kỹ năng quản lý bán hàng cơ bản; Quản trị và...
Đang xem: 971