Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 005.1 Cô-M
Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm Chương 2: Quản lý dự án Chương 3: Khảo sát hiện trạng và đặc tả Chương 4: Thiết kế ứng dụng phần mềm Chương 5: Ngôn ngữ lập trình và CASE Chương 6: Kiểm tra...
Ký hiệu xếp giá: 621.302 8 L250Đ
Nội dung sách gồm có: hỏi đáp về bảo dưỡng và sửa chữa môtơ 1 pha, động cơ điện KDB 3 pha, động cơ điện 1 chiều, về thí nghiệm kiểm tra sửa chữa máy điện.
Ký hiệu xếp giá: 005.133 LTR-C
Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C Chương 2: Các yếu tố của ngôn ngữ C Chương 3: Mảng và con trỏ Chương 4: Hàm Chương 5: Cấu trúc Chương 6: Tệp và thao tác vào ra Chương 7: Đồ họa Chương 8: Bộ tiền xử...
Đang xem: 122