Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 621.3 Đ305T
Chủ đề: Điện tử số
Sách trình bày: kiến thức cơ sở của kỹ thuật số; các họ mạch logic TTL và CMOS; tổng hợp mạch logic tổ hợp; thiết bị logic khả trình; mạch logic tổ hợp; mạch logic dãy; bộ nhớ bán dẫn; tổng hợp hệ...
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 Ky-T
Bài 1: Đặc tính của Diot tiếp giáp Bài 2: Đặc tính của Diot zêne Bài 3: Linh kiện điện tử quang Bài 4: Đặc tính Tranzito Bài 5: Đặc tính của Tranzito tiếp giáp hiệu ứng trường Bài 6: Đặc tính...
Ký hiệu xếp giá: 003.7 Ki-K
Phần 1: Kỹ thật điều khiển I Phần 2: Kỹ thật điều khiển II Phần 3: Thí nghiệm mạch điều khiển Phần 4: Đào tạo P.L.C
Ký hiệu xếp giá: 621.381 028 5 Vi-L
1. Số âm nhị phân 2. Các mode trỏ địa chỉ 3. Sử dụng nhãn 4. Chương trình với các vòng lặp 5. Chương trình với các vòng lặp (Tiếp theo) 6. Các lệnh logic và kiểm tra 7. Chương trình với các lệnh vào...
Đang xem: 446