Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.802A5458c
Cung cấp kiến thức về tiếp thị thị trường. Khám phá về thị trường sản phẩm ngách và giải thích chính xác về khả năng tiếp cận các thị trường ngách để tạo ra cơ hội lớn và thành công.
Ký hiệu xếp giá: 658.802A5458
Cung cấp kiến thức về tiếp thị thị trường. Khám phá về thị trường sản phẩm ngách và giải thích chính xác về khả năng tiếp cận các thị trường ngách để tạo ra cơ hội lớn và thành công.
Ký hiệu xếp giá: 519.53Ly-H
Phần 1. Lý thuyết xác xuất. Chương 0. Giải tích kết hợp và nhị thức Niutơn. Chương 1. Khái niệm về xác xuất. Chương 2. Lươc đồ Bernoulli và định lý...
Ký hiệu xếp giá: 111L655M
Khái quát về mối quan hệ thẩm mĩ, chủ thể thẩm mĩ, khách thể thẩm mĩ, nghệ thuật, nghệ sĩ, giáo dục thẩm mĩ.
Đang xem: 1875