Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
14 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 615.9L250H
Cuốn sách này trình bày những vấn đề sau: Tổng quát về độc học môi trường; độc học môi trường dioxin; độc học thuốc bảo về thực vật; khả năng hấp thụ, phóng thích của keo sét-mùn đối với kim loại...
Ký hiệu xếp giá: 615.9L250H
Cuốn sách đề cập đến nguyên lý độc học môi trường, giới thiệu những loại độc chất điển hình và phổ biến trong môi trường, từ chất thải công nghiệp, sinh hoạt đô thị, khu dân cư, hay do lối sống hàng...
Ký hiệu xếp giá: 571.95Do-T
Chương 1: Tổng quan về độc học môi trường Chương 2: Độc học môi trường đất, trầm tích Chương 3: Độc học môi trường nước Chương 4: Độc học môi trường không khí Chương 5: Độc chất kim loại nặng Chương...
Ký hiệu xếp giá: 615.9L250H
Quyển sách trình bày những phần chính sau: tổng quan về độc học môi trường; Độc học môi trường đất, trầm tích; Độc học môi trường nước; Độc học môi trường không khí; Độc chất kim loại nặng; Độc tố...
Ký hiệu xếp giá: 354.3L250H
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm: Lý luận về các vấn đề phương pháp tiếp cận, cơ sở khoa học của các nội dung tiến hành, phương pháp luận ISO 14001; thực tiễn đã và đang tiến hành ở nước ngoài và...
Ký hiệu xếp giá: 333Ki-H
Chương 1: Tiếp cận với kinh tế môi trường học Chương 2: Quan hệ giữa kinh tế và môi trường Chương 3: Phân tích lợi ích - phi phí trong kinh tế môi trường học Chương 4: bảo vệ môi trường thông qua...
Ký hiệu xếp giá: 363.7L250H
Chủ đề: Môi trường
Cuốn sách trình bày những vẫn đề sau: môi trường - những điều cần biết, môi trường đất - một cơ thể sống, sơ lược về môi trường nước - nước cấp, nước thải thành phố, nước sạch nông thôn, môi trường...
Ký hiệu xếp giá: 363.702Mo-T
Chủ đề: Môi trường
Mục lục: Chương I: Môi trường, những điều cần biết CHương II: Môi trường đất- một cơ thể sống CHương III: SƠ lược về môi trường nước- nước cấp, nước thải thành phố- nước sạch Chương IV: Môi trường...
Ký hiệu xếp giá: 363.702Qu-T
Chương 1: Những vấn đề nóng bỏng Chương 2: Bàn về Quản trị môi trường toàn cầu Chương 3: Kinh tế môi trường Quản trị môi trường Chương 4: Một số phương pháp đánh giá môi trường Chương 5: Quản trị...
Ký hiệu xếp giá: 577.5L250H
Nội dung quyển sách này gồm: giới thiệu tập trung vào vật chất không sống, vật chất sống, hữu cơ, vô cơ, sinh vật và đa dạng sinh học, quá trình hoạt động của quần xã sinh vật trong mối liên hệ bên...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 239