Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
7 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 004.65Cisco
Phần 1: Tổng quan về việc nối mạng Phần 2: Thiết kế Router và cấu hình cơ bản Phần 3: Tạo đường dẫn các giao thức LAN Phần 4: Cấu hình nâng cao và công cụ cấu hình Phần 5: Phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 004.65Cisco
Phần 1: Tổng quan về việc nối mạng Phần 2: Thiết kế Router và cấu hình cơ bản Phần 3: Tạo đường dẫn các giao thức LAN Phần 4: Cấu hình nâng cao và công cụ cấu hình Phần 5: Phụ lục
Ký hiệu xếp giá: 004.692Kh-W
PHẦN 1 CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ INTERNET CHUƠNG 2 : DỊCH VỤ WORLD WIDE WEB CHƯƠNG 3 : DỊCH VỤ E-MAIL CHƯƠNG 4 : DỊCH VỤ FTP CHƯƠNG 5 : NGÔN NGỮ HTML VÀ THIẾT KẾ TRANG WEB BÀI TẬP THỰC HÀNH ỨNG DỤNG...
Ký hiệu xếp giá: 006.3Ma-T
Chương 1: Tổng quan : mạng Nơron nhân tạo và tính toán noron Chương 2: Nền tảng toán học trong nghiên cứu mạng ANN Chương 3: Các thành phần cơ bản của ANN Chương 4: Ánh xạ đơn vị - đơn và Percetron...
Ký hiệu xếp giá: 005.754SQL
Phần 1: Tạo một CSDL được thiết kế tốt Phần 2: Cải tiến sự truy cập dữ liệu Phần 3: Tối ưu hóa hệ thống SQL server
Ký hiệu xếp giá: 004.692Yahoo
Phần 1: Tìm kiếm Yahoo! khởi đầu trang Web của bạn Phần 2: Định hướng thế giới Phần 3: Tài chính của cá nhân với Yahoo! đảm nhận công việc kinh doanh Phần 4: Hình thức bán đấu giá và mua sắm Phần 5:...
Đang xem: 1371