Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 670Co-M
Chương 1: Quá trình sản xuất Cơ khí và tổ chức kỹ thuật công nghệ Chương 2: Cơ sở vật lý Quá trình cắt vật liệu Chương 3: Lý thuyết và thiết bị tạo hình Chương 4: Gá đặt chi tiết gia công Chương...
Ký hiệu xếp giá: 620.86Đ450TH
Giới thiệu những vấn đề cơ bản của kỹ thuật bảo hộ lao động. Kỹ thuật vệ sinh công nghiệp: Ô nhiễm môi trường các phương pháp bảo vệ môi trường. Kỹ thuật an toàn: Những yêu cầu đảm bảo an toàn khi...
Đang xem: 1410