Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 531.38 Đa-C
Mục lục Chương I: Tóm tắt lý thuyết ứng dụng suất và biến dạng CHương II: Các lý thuyết dẻo CHương III: Các bài toán đơn giản nhất của lý thuyết dẻo Chương IV: Trạng thái đàn dẻo của các chi tiết...
Ký hiệu xếp giá: 620.112 Sư-L
Chương 1: Mở đầu Chương 2: Trạng thái ứng suất Chương 3: Trạng thái biến dạng Chương 4: Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng Chương 5: Đặc trưng hình học của hình phẳng Chương 6: Thanh, nội lực trong...
Ký hiệu xếp giá: 620.112 Su-L
Chương 12: Tính chuyển vị theo phương pháp năng lượng Chương 13: Giải bài toán siêu tĩnh bắng phương pháp lực Chương 14: Tải trọng động Chương 15: Tính độ bền khi ứng suất biến đổi có chu kỳ Chương...
Ký hiệu xếp giá: 620.112 Su-L
Chương 12: Tính chuyển vị theo phương pháp năng lượng Chương 13: Giải bài toán siêu tĩnh bắng phương pháp lực Chương 14: Tải trọng động Chương 15: Tính độ bền khi ứng suất biến đổi có chu kỳ Chương...
Ký hiệu xếp giá: 620.112 Sư-L
Chương 18: Ống dây Chương 19: Bài toán phẳng trong lý thuyết đàn hồi Chương 20: Ứng suất và chuyển vị trong bán không gian đàn hồi chịu lực Chương 21: Bài toán tiếp xúc giữa hai vật thể Chương 22:...
Ký hiệu xếp giá: 620.112 L250QU
Tập một gồm 13 chương với các nội dung: mở đầu, trạng thái ứng suất; Trạng thái biến dạng; Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng; Đặc trưng hình học của một hình phẳng; Thanh, nội lực trong thanh; Bài...
Ký hiệu xếp giá: 620.112 L250QU
Tập hai gồm 12 chương với các nội dung: dây mềm; Tính chuyển vị theo phương pháp năng lượng; Giải bài toán siêu tĩnh bằng phương pháp tĩnh lực; Ma trận chuyển; Phương pháp phần tử hữu hạn; Tải trọng...
Ký hiệu xếp giá: 512.02 Ten
Phần 1: Chương 1: Cách viết theo chỉ số Chương 2: Phép biến đổi tọa độ : Tenxơ Chương 3: Đại số Tenxơ - Tiêu chuẩn Tenxơ Chương 4: Không gian vectơ ơclid Chương 5: Giải tích Tenxơ trong không gian...
Đang xem: 758