Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.042 G434.2014
Sách trình bày các nội dung: tổ chức hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thương mại, phương thức chuyển tiền, phương thức nhờ thu, phương thức tín dụng chứng từ.
Ký hiệu xếp giá: 547 H401H
Nội dung cuốn sách trình bày: hợp chất chứa nitơ, các hợp chất dị vòng, hiđrocacbonyl và gluxit, amino axit - protein, hợp chất cao phân tử (polime)
Đang xem: 583