Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 363.34L250TH
Cuốn sách này trình bày những vấn đề chính sau: Tổng quan về đánh giá rủi ro môi trường và những vấn đề liên quan; mô hình đánh giá rủi ro môi trường; quản lý rủi ro môi trường; đánh giá rủi ro môi...
Ký hiệu xếp giá: 354.3L250TH
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm: giới thiệu tổng quan về kiểm toán môi trường; về hệ thống kiểm toán hệ thống quản lý môi trường; giới thiệu các giai đoạn kiểm toán nội bộ HTQLMT; phương pháp...
Ký hiệu xếp giá: 354.3L250TH
Nội dung chính của cuốn sách bao gồm: tổ chức ISO và bộ tiêu chuẩn 14000; hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001; thực thi hệ thống quản lý môi trường; nghiên cứu hệ thống quản lý tích...
Đang xem: 666