Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.597 07GI-108T 2012
Cuốn sách trình bày nhưng kiến thức pháp luật cơ bản về môi trường đầu tư, các chính sách ưu đãi đầu tư và các hình thức đầu tư trực tiếp tại Việt Nam cùng các vấn đề về doanh nghiệp như: quy chế...
Ký hiệu xếp giá: 343.07L504K
Chủ đề: Luật kinh tế
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về luật kinh tế; Pháp luật về đầu tư ở Việt Nam; Pháp luật về công ty; Pháp luật về doanh nghiệp nhà nước; Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân...
Ký hiệu xếp giá: 346.069 597Lu-N
Chương 1: Đại cương về Luật doanh nghiệp Chương 2: Nhà kinh doanh Chương 3: Tài sản doanh nghiệp Chương 4: Doanh nghiệp nhà nước Chương 5: Hợp tác xã Chương 6: Công ty Chương 7: Doanh nghiệp tư nhân...
Ký hiệu xếp giá: 343.079 597Lu-K
Chương 1: Đại cương về luật kinh tế Chương 2: Doanh nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam Chương 3: Hợp đồng kinh tế Chương 4: Những đảm bảo pháp lý trong hợp đồng kinh doanh Chương 5: Giải quyết tranh...
Ký hiệu xếp giá: 340.07L250V
Giáo trình này gồm những nội dung chính sau: nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam - cơ sở hình thành và tổ chức thực hiện pháp luật, những vấn đề cơ bản của pháp luật, hệ thống văn bản qui phạm pháp luật...
Ký hiệu xếp giá: 340Ph-C
Chương 1: Những kiến thức cơ bản về nhà nước Chương 2: Đại cương về pháp luật Chương 3: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ở VN Chương 4: Quy phạm pháp luật Chương 5: quan hệ pháp luật Chương 6:...
Đang xem: 1827