Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 577L250V
Thông qua những sinh vật chỉ thị môi trường có thể nhận biết được sự có mặt của các chất và đánh giá chất lượng môi trường. Cuốn sách này trình bày các vấn đề: khái niệm về chỉ thị sinh học môi...
Ký hiệu xếp giá: 363.7KH401H
Nội dung quyển sách này bao gồm: các vấn đề chung về khoa học môi trường, các thành phần cơ bản của môi trường, hệ sinh thái và sự vận dụng các nguyên lý sinh thái học vào môi trường, các kiểu chính...
Ký hiệu xếp giá: 354.307 1M452TR
Cuốn sách giới thiệu các kiến thức về những vấn đề môi trường trên thế giới và trong nước, cũng như phương pháp luận tiếp cận và các hình thức thực hiện lồng ghép, tích hợp khối kiến thức bảo về môi...
Ký hiệu xếp giá: 363.7L250V
Chủ đề: Môi trường
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính: Hiện trạng những vấn đề tài nguyên và môi trường, mối quan hệ giữa môi trường và phát triển, các nội dung của phát triển bền vững và nhiệm vụ phát triển...
Ký hiệu xếp giá: 630.1No-T
Phần 1: hệ sinh thái nông nghiệp Phần 2: Các nền sản xuất nông nghiệp Phần 3: Các nhu cầu cơ bản và các hoạt động để thỏa mãn các nhu cầu của con người Phần 4: Nông nghiệp - Tài nguyên và môi trường...
Đang xem: 746