Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
12 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.17Ca-M
Phần 1: Ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại Phần 2: Các nghiệp vụ của ngân hàng thương mại Phần 3: Công việc của ông chủ ngân hàng thương mại
Ký hiệu xếp giá: 332.155Mo-N
Chương 1: Tổng luận về tỉ giá hối đoái và chính sách tỉ giá hối đoái Chương 2: Thực trạng về việc hoạch định và thực hiện chính sách tỉ giá hối đoái cho mục tiêu phát triển kinh tế tại VN Chương 3:...
Ký hiệu xếp giá: 332.12Ng-M
Phần 1: Dẫn nhập Phần 2: Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại Phần 3: Quản trị kinh doanh ngân hàng
Ký hiệu xếp giá: 332.17Ng-T
Chương I: Hoạt động tài trợ ngoại thương và nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế CHương II: Nghiệp vụ tín dụng tài trợ xuất khẩu Chương III: Nghiệp vụ thanh toán...
Ký hiệu xếp giá: 332.12L655Q
Cuốn sách gòm những nội dung chính sau: ngân hàng thương mại (NHTM)- tổng luận; Nghiệp vụ nợ của NHTM; Nghiệp vụ có của NHTM; Một số công cụ và nghiệp vụ trung gian của NHTM; Các nghiệp vụ ngân hàng...
Ký hiệu xếp giá: 332.042Ta-T
Phần 1: Tổng luận về kinh doanh quốc tế Phần 2: Các quan hệ tiền tệ, các định chế tài chính, các tổ chức thương mại quốc tế Chương 1: Các quan hệ tiền tệ quốc tế Chương 2: Các định chế tài chính và...
Ký hiệu xếp giá: 332.632L250V
Quyển sách này trình bày những nội sung sau: thị trường chứng khoán trong nền kinh tế hiện đại; Hàng hóa của thị trường chứng khoán; Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán; Sở giao dịch chứng...
Ký hiệu xếp giá: 332.64Th-K
Phần 1: Thị trường chứng khoán Phần 2: Sở giao dịch chứng khoán Phần 3: Ngân hàng doanh nghiệp và Thị trường chứng khoán Phần phụ lục: Thị trường chứng khoán và kinh nghiệm quản lý Thị trường chứng...
Ký hiệu xếp giá: 332.64Th-K
Chương 1: Thị trường tài chính Chương 2: Đại cương về thị trường chứng khoán Chương 3: Công ty cổ phần Chương 4: Chứng khoán - hàng hóa của thị trường chứng khoán Chương 5: Phát hành chứng khoán công...
Ký hiệu xếp giá: 332.45L655T
Quyển sách này cung cấp các kiến thức cơ bản về thị trường hối đoái, các vấn đề về cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của thị trường ngoại hối.

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 474