Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
13 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 332.401 071L250V
Sách trình bày những nội dung chính sau: Đại cương về tài chính và tiền tệ; Tổng quan về thị trường tài chính; Tín dụng; Lãi suất và xử lý lãi suất trong nền kinh tế thị trường; Tổng quan về hệ thống...
Ký hiệu xếp giá: 332.12Ng-M
Chương I: Ngân hàng thương mại CHương II: Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Chương III: Sự bành trướng của ngân hàng thương mại CHương IV: Quản trị, thực hiện quyết định và tổ chức của các ngân...
Ký hiệu xếp giá: 332.155Ng-T
Phần 1: HỐI ĐOÁI Chương 1: Tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái Chương 2: Các điều kiện kinh doanh trên thị trường hối đoái Phần 2: THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương 3: Buôn bán quốc tế Chương 4: Các...
Ký hiệu xếp giá: 332.17Ng-T
Chương 1: Buôn bán quốc tế Chương 2: Những nghiệp vụ cơ bản của tín dụng xuất nhập khẩu Chương 3: Nghiệp vụ thanh toán quốc tế bằng chứng từ
Ký hiệu xếp giá: 332Nh-M
Phần 1: Rủi ro về lãi suất Phần 2: Những công cụ thỏa thuận Phần 3: Những công cụ trong những thị trường có tổ chức; những thị trường theo kỳ hạn của những công cụ tài chính Phần 4: Các quyền chọn...
Ký hiệu xếp giá: 332.01Ph-C
Chương 1: Thị trường tài chính Chương 2: Nhận thức cơ bản về lãi suất và các yếu tố tác động đến lãi suất Chương 3: Những chứng khoán trên TTTT Chương 4: Trái phiếu Chương 5: Cổ phiếu Chương 6: Phát...
Ký hiệu xếp giá: 332.126 58Le-T
Mục lục Chương I: Tổng quan về ngân hàng thương mại Chương II: Cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại Chương III: Quản trị, thực hiện quyết định, và tổ chức nội bộ của các ngân hàng Chương IV: Quản trị...
Ký hiệu xếp giá: 332.45L655T7
Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái, các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường chứng khoán, buôn bán quốc tế, các phương tiện thanh toán quốc tế, các...
Ký hiệu xếp giá: 332.65L250V
Cuốn sách này bao gồm những nội dung chính sau: Tổng quan về thị trường tài chính, tổng quan về thị trường chứng khoán hệ thống quản lí và điều hành sở giao dịch, chứng khoán, phát hành chứng khoán,...
Ký hiệu xếp giá: 332.642 959 7Th-N
Chương 1: Thị trường chứng khoán - tổng quan Chương 2: Đại cương về thị trường chứng khoán Chương 3: Chứng khoán Chương 4: Những nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của thị trường chứng khoán...

Trước

01

02

Sau

Đang xem: 1119