Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 531.076 D6313b 2 2016
Sách gồm 8 chương đề cập đến những vấn đề: phương trình vi phân chuyển động của chất điểm; các định lý tổng quát của động lực học; cân bằng của cơ hệ không tự do; phương pháp tĩnh hình học - động...
Ký hiệu xếp giá: 531.076 D6313B
Chủ đề: Động lực học
Quyển sách này bao gồm những nội dung chính sau: Phương trình vi phân chuyển động của chất điểm; Các định lý tổng quát của động lực học; Cân bằng của cơ hệ không tự do; Phương pháp tĩnh hình học -...
Đang xem: 287