Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.45Ke-N
Chủ đề: Kế toán chi phí
Chương 1: Cơ sở lý luận của giá thành sản phẩm Chương 2: Hạch toán giá thành ở Việt Nam và một số nước trên thế giới. Những định hướng cơ bản ... Chương 3: Tổ chức kế toán chi phí sản xuất tính giá...
Ký hiệu xếp giá: 657T1293l 2
Trang bị kiến thức về kế toán tài chính: hoạt động kinh doanh hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh; hoạt động dịch vụ; hoạt động xây dựng; hoạt động nông nghiệp; hoạt động kinh doanh bất động sản;...
Đang xem: 1513