Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.150 76 V500D
Nội dung cuốn sách gồm 16 chương, mỗi trương bắt đầu từ những lý thuyết cơ bản nhất đến các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tình huống và đáp án. Nội dung gồn có: tổng quan về quản trị tài chính, các...
Ký hiệu xếp giá: 332 Ta-N
MỤC LỤC Chương I: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp Chương II: Phân tích tài chính Chương III: Nguồn tài trợ đối với doanh nghiệp Chương IV: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp Chương V: Doanh lợi,...
Đang xem: 1349