Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
6 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 541.395 M103H
Nội dung của cuốn sách bao gồm 5 chương: Chương 1: Lý thuyết tác dụng xác tác; Chương 2: Phản ứng xúc tác dị thể; Chương 3: Đặc tính các chất xúc tác rắn; Chương 4: Sản xuất chất xúc tác; Chương 5:...
Ký hiệu xếp giá: 541.345 Ho-K
Chương 1: Trạng thái keo của vật chất Chương 2: Các hiện tượng bề mặt Chương 3: Sự hấp phụ trên gianh giới dung dịch lỏng - khí Chương 4: Sự hấp phụ khí và hơi trên chất hấp phụ Chương 5: Sự hấp phụ...
Ký hiệu xếp giá: 541.345 M103H
Chủ đề: Hóa keo
Hóa keo trình bày các quy luật hóa lý của các hệ vi dị thể (hay còn gọi là hệ phân tán cao) và các hiện tượng bề mặt. Cuốn sách này giới thiệu những nét cơ bản nhất về năng lượng bề mặt và sự hấp...
Ký hiệu xếp giá: 541.3 TR120KH
Chủ đề: Động hóa học
Nội dung cuốn sách gồm có: các khái niệm cơ bản và quy luật thực nghiệm, áp dụng định luật cơ bản của động học cho các phản ứng đơn giản, áp dụng định luật cơ bản của động học cho phản ứng phức tạp,...
Ký hiệu xếp giá: 541.3 M103H
Chủ đề: Điện hóa học
Nội dung cuốn sách gồm có: tính chất của dung dịch các chất điện ly, sự chuyển vận điện tích trong dung dịch điện ly, pin và điện cực, động học các quá trình điện hóa.
Ký hiệu xếp giá: 541.307 2 B103T
Nội dung cuốn sách giúp sinh viên có khái niệm tổng quát hơn trong ôn luyện phần lý thuyết có liên quan để giải bài tập tương ứng, gồm có: nhiệt động hóa học, cân bằng pha, các hiện tượng bề mặt và...
Đang xem: 1012