Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.510245C3243d 2013
Designing Science Presentations guides researchers and graduate students of virtually any discipline in the creation of compelling science communication. Most scientists never receive formal training...
Đang xem: 962