Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 808.510245 A435c 2013
Contents: introduction; speeech: the words you say; structure: the strategy you choose; visual aids: your supporting cast; delivery: you, the room, and the audience; conclusion.
Đang xem: 969