Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658 M194
This book includes: Personally refocusing for managers: understand how change affects you; Show a path to individuals: help people get unstuck; The McGraw-Hill mighty manager's handbook.
Đang xem: 653