Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 333.5068B4229
Contents: The Investment: Sizing up the Possibilities and Probalities; The Financials: Budgets and Financial Goals; The Human Ingredient: The People You Hire; The Strategy: Create Value; The...
Đang xem: 78