Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.514 B954
Burgelman, Maidique, and Wheelwright have written the market leading text for a course in technology and innovation. This text covers the latest research by using a combination of text, readings, and...
Đang xem: 820