Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 339M2789
Giới thiệu mười nguyên lý của kinh tế học, các thị trường vận hành như thế nào, thị trường và phúc lợi, dữ liệu kinh tế vĩ mô, nền kinh tế thực trong dài hạn, tiền và giá cả trong dài hạn, kinh tế...
Ký hiệu xếp giá: 330M2789p 2018
Contents: introduction; how markets work; markets and welfare; the economics of the public sector; firm behavior and the organization of industry; the economics of labor markets; topics for further...
Ký hiệu xếp giá: 338.5M2789
Chủ đề: Microeconomics
This book includes: Introduction; Supply and Demand I: How Markets Work; Supply and Demand II: Markets and Welfare; The Economics of the Public Sector; Firm Behavior and the Organization of Industry;...
Đang xem: 779