Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 330 M2789p 2018
Contents: introduction; how markets work; markets and welfare; the economics of the public sector; firm behavior and the organization of industry; the economics of labor markets; topics for further...
Ký hiệu xếp giá: 338.5 M2789
Chủ đề: Microeconomics
This book includes: Introduction; Supply and Demand I: How Markets Work; Supply and Demand II: Markets and Welfare; The Economics of the Public Sector; Firm Behavior and the Organization of Industry;...
Đang xem: 459