Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 660.65 N100-I
This book includes: Introduction to Biotechnology; Biomolecules; The cell and development; Genetics and molecular biology; Protein and Manipulations; Cell-Culture technology.
Đang xem: 1068