Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.24024647W877t
Contents: Tourism today; What's your job?; Hotel facilities; Reserving accommodation; Writing a CV; IT and the travel industry; Who's who in hotels and restaurants; Welcoming customers to a...
Đang xem: 1452