Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 664.5 L250V
Chủ đề: Bột ngọt
Nội dung sách gồm: umami, monosodium glutamate các vấn đề về hóa sinh, công nghệ sản xuất bột ngọt, tính an toàn của bột ngọt.
Đang xem: 869