Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.807 6NG527TH
Chủ đề: Marketing
Nội dung của quyển sách bao gồm: đại cương về marketing dịch vụ tài chính; Marketing dịch vụ ngân hàng; Marketing dịch vụ tín thác đầu tư; Marketing dịch vụ bảo hiểm; Marketing dịch vụ kế toán kiểm...
Ký hiệu xếp giá: 658.8NG450M
Nội dung cuốn sách gồm có: những vấn đề căn bản về quản trị marketing, lập kế hoạch chiến lược và quản trị quá trình marketing, phân tích các cơ hội marketing, lựa chọn thị trường mục tiêu và chiến...
Đang xem: 266