Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 658.11Q16 2017
Cuốn sách cung cấp những thông tin, kinh nghiệm thành công và thất bại vủa những công cuộc khởi nghiệp và những kiến thức căn bản liên quan đến việc tạo dựng một doanh nghiệp khởi nghiệp với mức độ...
Ký hiệu xếp giá: 658.46Qu-R
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Chương 1: Giới thiệu về rủi ro và bất định Chương 2: Giới thiệu về quản trị rủi ro Chương 3: Nhận dạng rủi ro Chương 4: Đo lường rủi ro Chương 5: Rủi ro đối với tài sản Chương 6: Rủi ro nguồn nhân...
Ký hiệu xếp giá: 658.15Qu-N
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về quản trị tài chính Chương 2: Phân tích tài chính doanh nghiệp Chương 3: Hiện giá và lượng giá chứng khoán Chương 4: Đầu tư và sự hoàn vốn đầu tư Chương 5: Cơ cấu vốn...
Đang xem: 1613