Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
8 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 380
Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động ngoại thương; Chương 2: Phân tích hiện trạng phát triển ngoại thương của TP. Hồ Chí Minh; Chương 3: Định hướng phát triển ngoại thương trên địa bàn TP. Hồ Chí...
Ký hiệu xếp giá: 658.83Th-T
Chương MỞ ĐẦU Chương 2: Kỹ thuật vận hành của thị trường future và kỳ hạn Chương 3: Xác định giá future và giá kỳ hạn Chương 4: Chiến lược bảo hộ sử dụng hợp đồng future Chương 5: Hợp đồng future về...
Ký hiệu xếp giá: 332.673V400TH
Nội dung cuốn sách gồm có: vai trò của đầu tư quốc tế, các định chế quốc tế ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của Việt Nam, hỗ trợ phát triển chính thức - hình thức đầu tư quốc tế đặc biệt, chuyển giao...
Ký hiệu xếp giá: 658.049Q16
Cuốn sách trình bày những nội dung cơ bản của môi trường kinh doanh quốc tế (môi trường kinh tế, tài chính, văn hóa xã hội, chính trị pháp luật, ...) hoạt động của công ty đa quốc gia, hoạch định...
Ký hiệu xếp giá: 658.409 1Qu-T
Chương 1: Những thách thức trong kinh doanh quốc tế Chương 2: Công ty đa quốc gia Chương 3: Tam giác kinh tế và kinh doanh quốc tế Chương 4: Hệ thống kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế Chương 5: Văn...
Ký hiệu xếp giá: 658.47R510R
Chủ đề: Quản lý rủi ro
Quyển sách trình bày những phần chính sau: rủi ro từ tác động của môi trường; Rủi ro trong giao dịch kinh doanh mua bán hàng hóa quốc tế; Rủi ro trong thanh toán đối với hàng xuất nhập khẩu; Quản trị...
Ký hiệu xếp giá: 658.46Ru-D
Chương mở đầu Chương 2: Rủi ro từ tác động của môi trường vĩ mô Chương 3: Rủi ro trong giao dịch kinh doanh mua bán hàng hóa quốc tế Chương 4: Rủi ro trong thanh toán quốc tế đối với hàng xuất nhập...
Ký hiệu xếp giá: 005.362 330Th-T
Chương 1: Internet ngày nay Chương 2: Xác định con đường phát triển của bạn Chương 3: Công nghệ thương mại điện tử Chương 4: Xây dựng dịch vụ thương mại điện tử Chương 5: Tổ chức và công ứng thương...
Đang xem: 2097