Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 428.090 4Ha-L
MỤC LỤC Phần 1: Student'book Section 1. Computers today Máy tính ngày nay Section 2. Input/output devices Các thiết bị nhập xuất Section 3. Storage devices Các thiết bị lưu trữ Section 4. Basic...
Ký hiệu xếp giá: 005.3Office
Phần 1: Word 2002 Phần 2: Excle 2002 Phần 3: Access 2002 Phần 4: FrontPage 2002 Phần 5: Powerpoint 2002 Phần 6: Outlook 2002
Ký hiệu xếp giá: 005.432Windows XP
Phần 1: Các chương trình làm việc với Windows XP Phần 2: Làm việc trên mạng và Web Phần 3: Windows XP hỡ trợ làm việc từ xa và quản lý thông tin Phần 4: Sử dụng tùy biến máy tính của bạn Phần 5: In...
Đang xem: 665