Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
2 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 657.102Ha-L
Chủ đề: Kế toán
Phần I: Kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp Phần II: Phân tích hoạt động kinh tế trong doanh nghiệp xây lắp
Ký hiệu xếp giá: 657.04Ng-Đ
Chủ đề: Kế toán
Phần 1: QUY TRÌNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Chương 1: tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp Chương 2: kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn các khoản phải thu và ứng trước Chương 3: Kế toán vật tư,...
Đang xem: 100