Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 690.1PH105QU
Cuốn sáh này cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản về nguyên lý làm việc của bê tông cốt thép, những nguyên tắc chung về cấu tạo và tính toán cấu kiện bê tông cốt thép, đồng thời đi sâu vào việc...
Ký hiệu xếp giá: 693.540 44Ng-C
Mục lục Phần I: Tổng quan về thiết kế sàn sườn toàn khối - Một số vấn đề chung - Thiết kế bản loại dầm - Tính toán dầm phụ -Tính toán dầm chính - Cấu tạo cốt thép dọc trong dầm chính và dầm phụ - Sàn...
Ký hiệu xếp giá: 624.183 4NG527Đ
Quyển sách này trình bày những vấn đề sau: đại cương về kết cấu sàn, tính toán nội lực bản, tính toán và cấu tạo cốt thép bản sàn, nội lực dầm sàn, nội lực dầm chính, tính toán cốt thép dầm, cấu tạo...
Ký hiệu xếp giá: 624.183 4NG527Đ
Nội dung của quyển sách bao gồm: Nguyên tắc chung về thiết kế kết cấu bê tông cốt thép; số liệu cơ bản để tính toán; tính toán cốt thép dọc cấu kiện chịu uốn; tính toán cốt thép đai của dầm có tiết...
Đang xem: 1189