Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
4 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547.076 TK
Mục lục Phần I: Hoá học hữu cơ cơ sở Chương I: Đại cương Chương II: Ankan và xicloankan CHương III: Anken và xicloaken Chương IV: Ankin Chương V: Hidrocabon thơm CHương VI: Ancol và phenol CHương...
Ký hiệu xếp giá: 541 Ng-T
Phần 1: Câu hỏi và bài tập Chương 1: Khái niệm chung Chương 2: Phổ hồng ngoại và Raman Chương 3: Phổ tử ngoại và khả biến Chương 4: Phổ cộng hưởng từ nhân Chương 5: Phổ khối lượng Chương 6: Phương...
Ký hiệu xếp giá: 535.854 13 Ca-H
Chương 1: Khái niệm về các phương pháp phổ Chương 2: Phương pháp phổ quay phổ hồng ngoại vá Raman Chương 3: Phương pháp phổ tử ngoại và khả biến Chương 4: Phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân...
Ký hiệu xếp giá: 535.854 13 Va-L
Chương 1: Khái quát về các phương pháp phổ Chương 2: Phương pháp phổ hồng ngoại Chương 3: Phương pháp phổ Raman Chương 4: Phương pháp phổ kích thích Electron Chương 5: Phương pháp phố huỳnh quang và...
Đang xem: 1405