Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
5 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 343.07 NG527Đ
Giáo trình này trình bày về luật doanh nghiệp và luật phá sản, gồm những nội dung sau: những quy định chung của luật doanh nghiệp, việc thành lập và đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; các loại hình...
Ký hiệu xếp giá: 346.069 597 Ti-N
Phần 1: Luật doanh nghiệp Phần 2: Luật doanh nghiệp nhà nước Phần 3: Quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và việc tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp Phần 4: Các từ ngữ chuyên môn lu6ạt pháp...
Đang xem: 1403