Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
3 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 006.683D-M
Bài 1: Làm quen với 3D Studio Max Bài 2: Giao diện 3D Studio Max Bài 3: Tạo cảnh trong 3D Studio Max Bài 4: Chọn lựa trong 3D Studio Max Bài 5: Các phép biến đổi trong 3D Studio Max Bài 6:...
Ký hiệu xếp giá: 657.3NG527C
Nội dung sách gồm có: tổng quan về phân tích báo cáo tài chính; đánh giá khái quát tình hình tài chính; phân tích các tỷ số tài chính chủ yếu.
Ký hiệu xếp giá: 658.401NG527C
Quyển sách thiết kế các thông lệ tốt nhất thành 05 quy tắc cốt lõi của quản lý chuỗi cung ứng: xem chuỗi cung ứng của bạn là một tài sản chiến lược, phát triển cấu trúc sản xuất liền kề, xây dựng tổ...
Đang xem: 951