Thư viện Lạc Hồng
Tài liệu được tìm trên toàn bộ hệ thống
1 tài liệu được tìm thấy
Ký hiệu xếp giá: 547 NG527H
Nội dung chính bao gồm: hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ, liên kết và sự biến đổi liên kết ở hợp chất hữu cơ, một số phương pháp phổ thường dùng trong hóa hữu cơ, hidrocacbon no, hidrocacbon không...
Đang xem: 649